Õpilaste toetamine

Kanepi Gümnaasiumi missioon on koostöös lapsevanemaga luua võimalused võimetekohase hariduse omandamiseks, kujundades õpilastes väärtushinnanguid, mis võimaldavad neil olla aktiivsed, loovad ning vastutustundlikud kodanikud.

 

Kanepi Gümnaasiumi visioon on olla kool, kus väärtustatakse elukestvat õpet, et iga õpilane oskaks valida, tegutseda ja vastutada.

 

Meie koolis rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid, mille eesmärgiks on Eesti Vabariigi seaduste järgi võrdsete võimaluste tagamine kõigile isikutele olenemata nende majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest (edaspidi HEV). Täpsem koolis kehtiv õppetöö kirjeldus on kirjas Kanepi Gümnaasiumi ÕPPEKAVAS. Õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel ehk tekib vajadus saada tuge, pakub kool ÜLDIST TUGE. Vastavalt õpilaste ja vanemate soovidele ning vajadustele on koolil veel, koostöös koolivälise nõustamismeeskonnaga, võimalik pakkuda tõhustatud tuge ning erituge. Tuge vajavad ka õpilased, kes hoiduvad kõrvale koolikohustuse täitmisest, kes käituvad KOOLI KODUKORRAS positiivse, ühtehoidva ja sõbraliku õhkkonna loomiseks ning hoidmiseks kehtestatud normide vastu, kes rikuvad kaasõpilaste ja koolitöötajate inimõiguseid. Ühe inimese õigused lõpevad seal, kus algavad teise inimese õigused.

Selleks, et õppetöö saaks valdavalt kulgeda sõbralikus ja positiivses õhkkonnas tuleb mõnikord kasutada teistsuguseid lähenemisi ja olukordade lahendamist. Kanepi Gümnaasiumis on õpilastele rakendatavad TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED, mida kirjeldavad kooli dokumendid ning PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMISEADUS. Suunamine ja kasvatustöö toimub koostöös lapsevanematega.

                                                                                                Meeldivat koostööd soovides

                                                                                                Kanepi Gümnaasiumi personal