HEV-TÖÖ KANEPI GÜMNAASIUMIS


Tuge vajavate õpilaste tööd koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator (edaspidi HEVko), kelle määrab ametisse kooli direktor.

HEVko peamised ülesanded on:

  • korraldada koolisisest meeskonnatööd;
   • märkab koostöös õpetajatega tuge vajavat õppijat;
   • toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel;
   • nõustab vanemat;
   • teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks;
   • teeb ettepanekuid koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete
   • rakendamiseks;
   • jagab õpetajaid ja lapsevanemaid toetavat ning abistavat informatsiooni.
  • koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.
  • teeb ettepanekuid lisauuringute läbiviimiseks;
  • teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega (n kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist, Rajaleida tugimeeskond jt).

Logopeedi peamised ülesanded on:

  • märgata tuge vajavat õppijat;
  • uurida laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitada välja kõneravi vajavad lapsed;
  • tundides viia läbi kõnearendust, tegevusi lugemisoskuse arendamiseks, abistada kirjutamisprobleemide korral jms;
  • hinnata lapse kõne seisundit;
  • testida vajadusel kooliküpsust ning õpioskusi;
  • osaleda koolisiseses meeskonnatöös;
   • toetab ja juhendab õpetajat töös tuge vajavate õpilastega;
   • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid lapse toetamise ja sobivate keskkonnatingimuste loomisel.

Psühholoogi peamised ülesanded on (tasuta teenus Kanepi Gümnaasiumi õpilastele ja peredele):

  • nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel;
  • hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja toimetulekut;
   • annab soovitusi sobivate sekkumiste osas;
   • nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel.

HEV tugimeeskond Kanepi Gümnaasiumis on kokku kutsutud eesmärgiga luua tuge vajavatele õpilastele parimad arengut soodustavad tingimused, kiirendada info liikumist koolisiseselt ning spetsialistide vahel, parendada koostööd kooli-kodu vahel.

Töögrupi peamine ülesanne on tagada õpilastele koostöös lastevanemate, kooli õpetajaskonna, vajadusel ka koolivälise nõustamismeeskonnaga, parimad võimalused õppimiseks ning vajadusel muuta õppetöö ning õppekeskkonna tingimused arengut soodustavaks.

Töögrupi tegevused:

  • infovahetuse tõhustamine;
  • õpilasel rakendatava toe hindamine, analüüsimine ja edasise tegevuse soovitamine;
  • õpilasel rakendatavate tugi- ja mõjutusmeetmete analüüsimine ja soovitamine;
  • vajadusel vestlused- koosolekud lastevanemate, klassijuhatajate, aineõpetajatega;
  • nõustamine.