Erasmus+ KA1

 

2017-2018 Projekt „Kanepi Gümnaasiumi õpetajad omandamas uusi teadmisi ja kogemusi“

14.08.2017 – 18.08.2017 „Spice Up Your teaching – Methodology in Practice Today“

Kursus keskendus inglise keele õpetamise metoodikale, erinevate uuenduste rakendamisele ning õpikeskkonna kaasajastamisele. Läbitud teemad: erinevad õppimisstiilid, projektitöö, lugude kasutamine klassiruumis, vestlus, grammatika õpetamise uuem käsitlus, koosõppimine, inglise keele fraasverbid, kõnekeele ja idiomaatilised väljendid, video, filmi ja muusika kasutamine õppetöös.

 

„Laboratory of the Senses: A Sensory Approach to a Meaningful Learning in Mathematics and Science“ PORTUGAL – Kristel Uiboupin

Kursusel peatemaatikaks on inimkeha tajude kasutamine paremaks maailmatunnetuseks. Selle uurimiseks kogutakse sensorite abil andmeid (temperatuur, valgus, kiirus, heli, rõhk, kaal and südame rütm), mille analüüsimisel saadakse informatsiooni keha kohta. Kursusel läbiviidav praktiline tegevus arendab loodusteaduslikke ja matemaatilisi oskuseid ning muudab õppimise sügavamaks, tähendusrikkamaks. Kursuse käigus käsitletakse erinevaid pedagoogilisi strateegiaid lihtsustamaks matemaatika abstraktsust. Sensortehnoloogia kasutus klassiruumi kontekstis suurendab loovust, ühistegevust, kriitilist mõtlemist.

 

2016-2017 Projekt „Kanepi Gümnaasiumi õpiränne“

10.07.2016 – 15.07.2016 „Developing geospatial thinking skills“ KREEKA – Kristel Uiboupin

Kursuse peamine eesmärk oli STEM valdkonna oskuste ja kompetentside arendamine, integreerides geospaatilist mõtlemist õppimis- ja õpetamisprotsessi. Anda ülevaade, kuidas leida, arendada ja rakendada innovatiivseid IKT-põhiseid vahendeid ja õpetamismetoodikaid, loomaks atraktiivsemaid tunde ja suurendamaks õpilaste huvi loodusteaduste vastu.

 

25.07.2016 – 29.07.2016 „Astronomy Adventures in Canary Islands“ HISPAANIA – Kristel Uiboupin

Kursuse käigus viidi läbi astronoomiaga seonduvaid seminare ja praktilisi töötubasid, mis toetavad uurimuspõhist õpet koolis. Kursuse käigus külastati Teide observatooriumit, kus oli võimalus tutvuda erinevate teleskoopide, nende ehituse ja rakendustega.

 

15.08.2016 – 26.08.2016 „21st Century Skills“ ÜHENDKUNINGRIIGID – Merike Luts

Kursusel käsitleti 21. sajandi oskusi 5 kriteeriumist lähtudes: kriitiline mõtlemine, koostöö, suhtlemine, loomingulisus ning uurimuslikud oskused. Praktilise tööna koostati tunnikavasid lähtudes nendest oskustest. Lisaks jagati teadmisi briti kultuuriloost, aktiivõppe meetoditest, õpetamise strateegiatest, keeleõppest, tehnoloogia kasutamisest õppetöös.

 

23.04.2017 – 29.04.2017 „Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments“ PORTUGAL – Ere Rekker-Mägi

Kursuse fookus oli seatud õpimotivatsiooni parendamiseks õpikeskkonnas, mille käigus õpetati kasutama aktiivseid meetodeid ja juhtima tähelepanu olulisele õpikeskkonnas.

  • positiivse kliima/õhkkonna loomine õppimiseks

  • õppimise eesmärgi väljaselgitamine

  • õpiressursside organiseerimine ja kättesaadavaks tegemine

  • õppimise emotsionaalsete ja intellektuaalsete komponentide tasakaalustamine

  • tunnete ja mõtete jagamine õppijatega olemaks õpetajana mittedomineerivas rollis

Kursuse käigus osalejad õpivad tehnikaid ja meetodeid, kuidas luua positiivne ja turvaline õhkkond klassiruumis ning hea grupi sidusus.