Kohustuslikud kursused

Keel ja kirjandus

Võõrkeeled

Lai matemaatika

Loodusained

Sotsiaalained 

Kunstiained 

Kehaline kasvatus

  • Kehaline kasvatus I
  • Kehaline kasvatus  II
  • Kehaline kasvatus III
  • Kehaline kasvatus IV
  • Kehaline kasvatus V

 

Valikkursused

Sotsiaalained 

  • Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat
  • Inimene ja õigus
  • Globaliseeruv maailm 
  • Psühholoogia

Loodusained

  • Elementide keemia
  • Keskkonnakeemia
  • Joonestamine 
  • Arvuti kasutamine uurimistöös
  • Rakenduste loomise ja programmeerimise alused
  • Funktsionaalne lugemine loodusainetes 

Matemaatika

  • Majandusmatemaatika elemendid
  • Matemaatika tugikursus I
  • Matemaatika tugikursus II

Võõrkeeled

  • Speaking
  • Reading
  • Estonia
  • Inglise keele üldkursus VI
  • Business English I
  • Business English II
  • Saksa keele üldkursus I
  • Saksa keele üldkursus II
  • Saksa keele üldkursus III
  • Saksa keele üldkursus IV
  • Saksa keele üldkursus V

Keel ja kirjandus

  • Kõne ja väitlus 
  • Kirjandus ja film
  • Meedia ja suhtlemine
  • Kirjutav meedia

Majandus-ja ettevõtlusõpe

  • Majandusõpetus I
  • Majandusõpetus II
  • Ettevõtlusõpetus

Uurimistöö alused

Projektõpe 

Autoõpetus I 

Autoõpetus II 

Riigikaitse

Praktiline õpe välilaagris

Usundiõpetus ja kultuurilugu

Tantsuõpetus